Transparència i integritat universitària

.

Programa de futur

Transparència i integritat universitària.

Segons l’Informe de transparència voluntària en la web de les universitats públiques espanyoles de la Fundación Compromiso y Transparencia, la UIB està en cinquena posició, amb 22 punts d’un màxim de 26.

  • Encara així, en el marc de la UIB, i també de la CRUE, volem definir mecanismes orientats a promoure la integritat acadèmica a tota la comunitat universitària: estudiants, personal d’administració i serveis, i personal docent i investigador.

Integritat acadèmica

Les universitats han de fomentar la integritat acadèmica entre tots els seus membres (PDI, PAS i Estudiants). La responsabilitat, l’honestedat i la integritat han de ser els principis fonamentals que han d’orientar la docència, la recerca, la transferència del coneixement, la difusió cultural i la gestió. Així, i d’acord amb les orientacions de la Declaració Nacional sobre Integritat Científica de la CRUE, el CSIC i la COSCE, la UIB s’ha de comprometre en  la creació de mecanismes que garanteixin el foment d’aquests principis.

  • Ens comprometem a adoptar el “Codi de Conducta Europeu per a la Integritat de la Recerca”, que promou la Federació Europea d’acadèmies de Ciències i Humanitats (All European Academies: allea.org).
  • Ens comprometem a crear, conjuntament amb el Consell Social,  una Comissió sobre Integritat Acadèmica, que tendrà l’objectiu d’elaborar, en el termini màxim de sis mesos, un Pla de foment de la Integritat Acadèmica basat, entre d’altres, en el codi a què es fa referència més amunt. Aquest Pla —que haurà de ser aprovat pels òrgans de govern pertinents— es posarà en marxa de forma immediata.

La Comissió sobre Integritat haurà de valorar els sistemes existents (com ara el de compliance) i les bones pràctiques d’altres institucions universitàries d’arreu del món, i proposar els mecanismes i accions que facin de la UIB una institució capdavantera en aquest àmbit.