Campus saludable i sostenible

.

Programa de futur

Campus saludable i sostenible.

El projecte d’Universitat Saludable tracta d’integrar processos i cultura universitària, un compromís envers la salut i el benestar, i de desenvolupar el potencial que té la Universitat com agent promotor de salut a la nostra Comunitat Autònoma.

Una universitat saludable és aquella que incorpora la promoció de la salut al seu projecte educatiu i laboral, amb la finalitat de propiciar el desenvolupament humà i millorar la qualitat de vida dels que hi estudien o treballen. A més a més, pretén formar la comunitat universitària amb la finalitat que actuïn com a models o promotors de conductes saludables a les seves famílies, en els seus futurs entorns laborals i lúdics i, en definitiva, a la societat en general.

Per una altre banda les dades d’accidentalitat a la UIB han disminuït els darrers anys.

Des del Servei de Prevenció s’ha continuat fent feina per millorar les condicions de seguretat i de salut de tot el personal de la UIB. Durant aquests quatre anys s’han redactat 11 plans d’autoprotecció dels edificis i s’han realitzat 28 simulacres d’emergència. S’ha donat suport als laboratoris en matèria de prevenció, incloent el nomenament de 64 coordinadors de seguretat de grups de recerca i de pràctiques. S’han avaluat els riscs de tots els llocs de feina i s’han impartit 40 cursos de prevenció. S’han fet 859 reconeixements mèdics i més de 15.000 assistències mèdiques. S’han destinat més de 130.000 € a la prevenció de riscs laborals. Cada any la UIB ha rebut l’incentiu per baixa sinistralitat, fruit de la feina ben feta.

Aquests darrers quatre anys, hem creat l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible, s’ha posat en marxa i implementat el projecte institucional Campus Saludable, que ha rebut tres premis, tant d’àmbit local com nacional. S’han realitzat: quatre edicions de la Setmana Saludable a la UIB, el projecte Horts Ecològics UIB (sembrant salut), el Mercat Ecològic de la UIB, la implantació del Campus Cardioprotegit, i hem col·laborat en la creació del Circuit UIB. D’altra banda, s’han realitzat 250 accions de sensibilització, algunes d’elles amb el suport i col·laboració d’entitats sense ànim de lucre o externes. Així, el projecte Campus Saludable ha arribat a més de 5000 persones. Hem orientat els plecs de condicions dels serveis de restauració cap a clàusules més saludables, sostenibles i més compromeses socialment. Actualment, la UIB és la coordinadora de la Red Espanyola d’Universitats Saludables (REUS), formada per més de cinquanta universitats.

En els propers quatre anys:

  • Continuarem desenvolupant i ampliant el pla d’accions del projecte Campus Saludable (amb una major incidència a les Seus Universitàries).
  • Treballarem per un transport més sostenible al campus.
  • Iniciarem projectes d’innovació docent vinculats als objectius i al pla d’accions del projecte Campus Saludable juntament amb l’IRIE.
  • Impulsarem la participació de la comunitat universitària en els camps de la salut i la sostenibilitat universitària.
  • Crearem convocatòries de projectes de educació per a la salut i/o sostenibilitat.
  • Crearem convocatòries de projectes de recerca relacionats amb salut i/o sostenibilitat.
  • Adaptarem el model de comissió d’ambientalització de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos a altres edificis.
  • Recolzarem les activitats d’APS (aprenentatge-servei) des de la perspectiva de la Responsabilitat Social Universitària i la formació en valors dels alumnes.
  • Des del Servei de Prevenció, continuarem prioritzant les accions encaminades a millorar la seguretat de la comunitat universitària en tots els entorns: aules, despatxos, laboratoris, edificis i al campus.