Eixos de l’acció de govern

.

Programa de futur

Eixos de l’acció de govern.

En el proper mandat, si la comunitat universitària ens concedeix la seva confiança, la nostra acció de govern es continuarà basant primordialment en:

  • Millorar de manera contínua la qualitat docent.
  • Mantenir-nos en llocs capdavanters d’excel·lència en investigació.
  • Projectar la innovació i la transferència del coneixement a la societat i singularment a la seva economia real.
  • Potenciar, encara més, la internacionalització de l’activitat universitària.
  • Oferir una projecció cultural i una Universitat oberta a totes les Illes, com a institució amb vocació universal, però alhora arrelada al territori i compromesa amb la nostra llengua i cultura.

Pel que fa a la nostra llengua, donarem l’impuls a un nou reglament d’usos lingüístics, amb què la Universitat fomentarà i normalitzarà l’ús del català com a llengua pròpia a la Universitat, tal com s’assenyala a l’article 2.1 de la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears (Llei 1/2016) i d’acord amb l’article 4.1 dels estatuts de la UIB (aprovats el 14 de maig de 2010 pel Consell de Govern de la CAIB), que dicta: “La llengua catalana, pròpia de la UIB, té, juntament amb la castellana, caràcter de llengua oficial, i tots els membres de la Universitat tenen el dret d’utilitzar-la. La Universitat fomentarà i normalitzarà l’ús del català en l’àmbit de les seves competències”.  A més, la UIB vol col·laborar en la millora de la situació del català, especialment pel que fa al seu ús social, al mateix temps que vol estar atenta al creixement del multilingüisme, tan present a la nostra societat.

Pel que fa a la igualtat de gènere, l’acció més important dels darrers anys ha estat l’aprovació del I Pla d’Igualtat (2015-2018), i, dins d’aquest, l’elaboració del “Protocol de prevenció i actuació enfront de casos d’assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per motiu de l’orientació sexual”.

Hem participat i col·laborat en xarxa i hem fet trobades anuals amb Unitats d’Igualtat d’altres universitats públiques, especialment amb les de la Xarxa Vives.

Hem tengut col·laboració i suport econòmic del Consell Social, amb el qual hem realitzat dues activitats exitoses amb alumnat de secundària: una jornada “Jo també puc fer-ho” (nines i ciència), i uns tallers educatius per combatre els estereotips de gènere.

La Delegació de Govern a les Illes Balears ens va atorgar un premi, conegut com a premi “Menina”.

Aquest pròxims 4 anys hem d’avaluar el I Pla d’Igualtat i elaborar el II Pla, així com aprofundir i continuar amb la mateixa feina feta.