Personal Docent i Investigador

.

Programa de futur

Personal Docent i InvestigadorEn aquests quatre anys, l’eix central de les actuacions ha estat la millora de les condicions laborals i econòmiques del PDI fins on les
disponibilitats pressupostàries i les limitacions legislatives ens ho han
permès. Aquest seguirà essent l’objectiu que ens guiarà els propers quatre anys.

Hem reduït la grandària dels grups grans dels quatre cursos de tots els títols de grau i hem augmentat les hores que es computen per la direcció de TFG, passant de 3 a 4 hores per cada 6 crèdits. En els propers quatre anys:

 • Incrementarem les hores computades per la direcció de TFG.
 • Replantejarem el concepte de les activitats no presencials per poder reconèixer, cada vegada més, la feina docent dels professors.

S’ha aconseguit, mitjançant la figura de professor contractat doctor interí, que els ajudants doctors que esgotaven els anys de contracte poguessin continuar la seva carrera acadèmica i s’ha negociat amb el Govern perquè puguin sol·licitar i cobrar els complements autonòmics. Per a tot el col·lectiu de professors laborals indefinits, s’ha aconseguit reconèixer econòmicament el 100% dels sexennis de recerca i el 50% dels quinquennis docents. En els propers quatre anys:

 • Seguirem fent possible que els ajudants i ajudants doctors acreditats puguin continuar la seva carrera docent i investigadora a la Universitat.
 • Seguirem lluitant per estabilitzar els professors contractats doctors interins (actualment són 67).
 • Mentre existeixi aquesta figura, cercarem els recursos econòmics que permetin abonar als professors contractats doctors interins els triennis i els quinquennis de docència. Alhora, continuarem demanant que puguin sol·licitar sexennis de recerca i, si això s’aconsegueix, els abonarem.
 • Aconseguirem els recursos necessaris per poder abonar el 100% dels quinquennis docents al professorat laboral, en condicions anàlogues al professorat funcionari.

S’han possibilitat les promocions a TU i CU, limitades només pel marc legal. En els propers quatre anys:

 • Seguirem lluitant, des de la CRUE, per la supressió de la taxa de reposició.
 • Continuarem la política de promocions a TU i CU cercant els recursos econòmics que ens permetin fer totes les promocions amb l’únic límit del marcat per la llei.

Per al professorat funcionari, hem dut a terme les negociacions amb el Govern que han permès reemprendre el cobrament i la convocatòria del complement d’excel·lència. En els propers quatre anys:

 • Demanarem la millora econòmica dels complements autonòmics.

Hem treballat conjuntament amb els departaments per millorar, amb les limitacions pressupostàries i legals actuals, l’estructura de les plantilles de professorat, especialment als departaments i àrees deficitaris o amb plantilles menys estables, dotant el màxim possible de places a temps complet (ajudants, ajudants doctors, professors contractats doctors interins) per tal d’arribar a l’objectiu d’una plantilla consolidada. En els propers quatre anys:

 • Millorarem l’estructura de la plantilla actual fins a l’assoliment d’un mínim del 60% de professorat estable.

Hem posat en marxa un pla d’obtenció de sexennis per reduir l’increment de docència per a aquelles persones que no tenen sexenni viu però que demostren un pla viable per obtenir-lo (s’hi han acollit 53 professors). En els propers quatre anys:

 • Negociarem amb el Govern de la CAIB l’eliminació progressiva de l’increment d’hores de docència imposat pel RDL 14/2012, de 20 de abril (conegut com a “decret Wert”).

Hem endegat el procés per abonar els triennis als professors associats que els poden cobrar segons la legalitat vigent. En els propers quatre anys:

 • Negociarem amb el Govern de la CAIB un increment del sou dels professors associats.
 • Donarem suport als professors associats que vulguin fer recerca.
 • Dissenyarem i posarem en marxa un pla d’acollida per als professors associats de nova incorporació.

S’ha establert un pla de reducció progressiva de docència als professors majors de 60 anys, que facilita el relleu generacional. Hem modificat la normativa d’emèrits de la UIB, per adequar-la a la realitat econòmica del moment, establint diferents categories en funció de les tasques que vulgui assumir el candidat a emèrit, i s’ha establert un programa d’emèrits propis per no perdre el talent, especialment des del punt de vista docent, d’aquells professors que opten per jubilar-se. En els propers quatre anys:

 • Negociarem amb el Govern un pla de relleu generacional que permeti als departaments afrontar les jubilacions dels professors sense que se’n ressentin la docència i la recerca.