Personal d’Administració i Serveis

.

Programa de futur

Personal d’Administració i Serveis.

En aquests darrers quatre anys, hem dut a terme moltes accions per millorar la implicació i la motivació del PAS, algunes d’aquestes lligades als processos de provisió de llocs de treball i d’altres més relacionades amb la qualificació professional i la innovació en la gestió administrativa. Així, entre altres, hem de destacar que es va dur a terme el concurs de trasllat, s’han fet acords per regularitzar la provisió de llocs en comissió de serveis, s’ha fet una nova normativa per accedir a les borses de treball, s’han fet convocatòries de promoció interna i s’ha aconseguit iniciar la carrera professional del PAS.

Una vegada aprovada la normativa que defineix la carrera professional del PAS de la UIB i aprovat el finançament per fer efectiu el 25% d’aquest complement, en els propers quatre anys:

 • Negociarem per aconseguir el 100% del complement de carrera professional a través de la signatura d’un conveni específic amb el Govern que en garanteixi el finançament.
 • Posarem en marxa l’avaluació de l’acompliment, un compromís assolit amb l’aprovació de la carrera professional del PAS que suposarà una innovació important en el seu treball quotidià. Es fomentarà la col·laboració i el treball en equip, la planificació i el seguiment per objectius.
 • Negociarem i farem tot el possible perquè els funcionaris interins puguin cobrar la carrera professional.
 • S’impulsarà la formació del PAS, el reciclatge i la transferència de coneixements entre serveis.
 • Es mantendran els acords i les negociacions que es duen a terme amb la comissió de representants del PAS en relació a l’avaluació de l’acompliment i la provisió i selecció de llocs de feina, així com de la resta de qüestions que afectin el PAS.

S’ha aconseguit mantenir la plantilla de PAS i, poc a poc, s’han anat cobrint les necessitats puntuals i la substitució de baixes de llarga durada. També s’han dotat noves places i s’ha aprovat l’oferta d’ocupació pública amb els límits de la taxa de reposició. En els propers quatre anys:

 • Es procurarà i facilitarà l’estabilització de les places temporals mitjançant les convocatòries de selecció lliures dels diferents cossos i subgrups on hi hagi PAS interí (segons oferta pública d’ocupació i l’Acord Administració Estatal/Sindicats).
 • Continuarem fent passes per millorar l’estructura administrativa dels serveis.
 • Es negociarà amb la comissió de representants seguir amb la dinàmica que s’havia aconseguit abans de la crisi, per tal d’alternar anualment el concurs de trasllat amb les oposicions, ja siguin lliures o de promoció interna.

En la mesura que ens ho ha permès el pressupost, hem destinat recursos per equiparar les retribucions dels funcionaris del subgrup C2 dels cossos generals amb els funcionaris dels cossos específics. En els propers quatre anys:

 • Seguirem lluitant per minimitzar les diferències retributives entre els diferents col·lectius del PAS per fer una plantilla més equilibrada, justa i equitativa.

S’han fet millores en les condicions laborals, que han afectat a la jornada, els permisos i les vacances del PAS. En els propers quatre anys, es mantendran aquestes condicions i es milloraran en la mesura que ho permeti la legislació vigent.

Organització i estructura administrativa.

Durant aquests anys, hem impulsant accions lligades a l’estudi sobre innovacions en la gestió i l’organització administrativa de la UIB, un instrument que ens ha orientat a l’hora d’intervenir en l’estructura administrativa per millorar-la i adequar-la a les necessitats del govern de la Universitat. En els propers quatre anys:

 • Continuarem les polítiques iniciades de millora de l’estructura administrativa per anar cobrint i ampliant el servei a les noves demandes. Potenciarem experiències innovadores de gestió i incrementarem el suport administratiu, procurant minorar la tasca burocràtica del PDI en la gestió acadèmica i en la gestió econòmica de la recerca.
 • Es continuarà treballant, juntament amb els administradors de centre i el SAGA, per valorar aquelles competències administratives dels càrrecs acadèmics dels centres que podrien assumir els membres del PAS. En aquesta línia, es podrà traslladar a altres centres que ho considerin oportú la bona experiència dels serveis administratius de l’edifici Jovellanos d’acostar el suport administratiu als deganats.
 • Es continuaran impulsant vies de comunicació i col·laboració efectives entre el PAS i el PDI, per tal d’assolir una universitat eficaç i un servei àgil, modern i de qualitat.
 • Es prioritzarà que les unitats i serveis de l’estructura de la relació de llocs de treball d’administració i serveis estiguin dirigides per PAS.

Aquests anys, hem fet accions per impulsar el suport del PAS als projectes d’internacionalització de la Universitat. En els propers quatre anys:

 • Es fomentarà la participació del PAS en accions de mobilitat internacional i de cooperació.
 • Es mantendrà la partida per reconèixer i retribuir el coneixement de llengües estrangeres i el suport a la internacionalització de la Universitat.

Administració electrònica.

El paper del PAS serà clau els propers anys en l’adaptació de l’activitat administrativa de la Universitat a les exigències de l’administració sense papers. Com s’ha iniciat aquests anys, es fomentarà la implantació de procediments a través de la seu electrònica. Per dur-ho a terme, serà molt important el treball col·laboratiu entre serveis per definir i impulsar procediments electrònics d’acord amb els criteris del Consell Assessor d’Administració Electrònica, impulsat des de la Secretaria General, amb la coordinació de Gerència i la participació del Centre de Tecnologies de la Informació i del Servei de Biblioteca i Documentació.

Teletreball.

 • Es mantendrà per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors de la UIB alhora que s’obrin noves possibilitats d’aquesta modalitat laboral en línia amb la implantació de l’administració electrònica.