Govern de la Universitat

.

Programa de futur

.

Servei de biblioteca i documentació (SBD).

El SBD ha mantengut i ampliat el sistema de gestió per processos per garantir la qualitat del servei als usuaris i la unitat d’acció entre les diferents biblioteques i unitats, aspecte de vital importància atesa la dispersió física del Servei. Gràcies a això, ha obtingut la Certificació ISO 9001 per part d’AENOR. S’ha desenvolupat un sistema informàtic de gestió de la biblioteca incorporant les tecnologies més avançades de cerca de continguts: el sistema Discovery Encore Duet, que permet fer cerques totalment integrades tant del fons propi com de totes les revistes electròniques i bases de dades contractades i altres recursos electrònics compilats. S’ha creat i desenvolupat el Repositori Institucional de la UIB i s’ha començat a arxivar-hi, i oferir en accés obert, la producció científica de la UIB, des de treballs de grau fins a tesis doctorals i articles publicats per investigadors de la UIB. En els propers quatre anys:

  • Iniciarem la construcció de la Biblioteca central de la Universitat. Per això, s’ha aconseguit incloure dins del programa operatiu FEDER una inversió de 9,5 milions d’euros. Això hauria de permetre unificar els serveis de les actuals biblioteques més petites i els serveis centrals de manera integrada i així mateix poder assumir el paper de Biblioteca Central de les Illes Balears.
  • Millorarem el sistema de gestió per processos mantenint les certificacions ISO 9001 per desplegar completament el sistema de gestió per objectius contemplat a la carrera administrativa del PAS.
  • Desenvoluparem i ampliarem els serveis als investigadors i als estudiants mitjançant la implantació i desplegament del sistema de gestió documental de la UIB.

Administració electrònica.

Mitjançant el Consell Assessor d’Administració Electrònica, s’ha impulsat des de la Secretaria General, amb la coordinació de Gerència i el Centre de Tecnologies de la Informació, la implantació, posada en marxa, supervisió i actualització de la seu electrònica. En aquest sentit, s’ha revisat la normativa relacionada amb administració electrònica i s’ha coordinat i supervisat el catàleg de procediments de la seu electrònica. S’ha implantat el Registre Electrònic de la Universitat. Com a proves pilot, s’han generat les paperetes de selectivitat de forma electrònica i s’ha permès la signatura electrònica de les actes acadèmiques.

Tecnologia.

En aquests darrers quatre anys, hem renovat tota la infraestructura tecnològica de la UIB: xarxa cablejada, xarxa sense fils (Wi-Fi), telefonia IP, i els Servidors dels Centres de Processament de Dades (CPDs). També hem iniciat el projecte d’Integració de Dades Institucionals i hem creat la infraestructura tecnològica necessària per donar suport a l’administració electrònica.

Així mateix, hem posat a disposició dels grups de recerca un Clúster de Supercomputació i hem arribat a acords amb empreses per donar als estudiants, de forma gratuïta, eines tecnològiques que facilitin la seva feina acadèmica, com ara la primera aplicació mòbil de la UIB amb la informació del horaris i les qualificacions en temps real.

Atès que hem aconseguit incloure les necessitats tecnològiques de la UIB dins del Pla d’Administració Electrònica i la Gestió Acadèmica al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de Balears, en els propers quatre anys podrem desenvolupar totes les accions pendents d’administració electrònica i iniciar la renovació de tot l’entorn tecnològic de Gestió Acadèmica. Aquesta serà una acció clau de gestió, que facilitarà la tasca de tots els col·lectius de la UIB: els estudiants, el personal d’administració i serveis, i el personal docent i investigador.