Investigació

.

Programa de futur

Investigació.

Amb la demostrada alta capacitat investigadora de la nostra Universitat, volem contribuir activament a l’economia del coneixement de la nostra societat.

Línies estratègiques en I+D.

La comissió d’investigació ha elaborat en els darrers anys un document de política científica per a la UIB. Començant per la visió i missió i una anàlisi DAFO de la situació de la I+D a la UIB, s’estableixen una sèrie d’objectius i de línies d’actuació amb relació a recursos humans, estructures i reconeixement i incentivació de la recerca. Finalment, es proposen una sèrie d’actuacions que abasten des de la creació d’un protocol per a la valorització de la recerca en les diferents branques de coneixement a l’establiment de programes de tècnics de suport a la recerca, entre moltes altres.

  • Ens proposam sotmetre aquest document a la consideració de la comunitat universitària, recollint les aportacions constructives. El resultat ha de ser un pla de política científica que guiï les actuacions institucionals en aquesta matèria.

Portal de l’investigador.

  •  Volem implementar una aplicació web que permeti als investigadors la gestió electrònica integral dels seus projectes de manera àgil i còmoda, des de la seva preparació fins a la justificació cientificotècnica.

Partint de la gestió electrònica dels ajuts del programa de foment de la recerca i fins al maneig de dades econòmiques i de gestió d’equips d’investigació de projectes subvencionats, aquest portal pretén esdevenir referència de gestió cientificotècnica per als investigadors de la UIB, de manera semblant als que ja existeixen en altres universitats i centres de recerca.

Com a exemple il·lustratiu, aquest portal permetrà a l’investigador proposar actuacions en el marc del desenvolupament del seu projecte que impliquin despesa. L’actuació proposada serà analitzada per gestors tècnics i econòmics que proporcionaran el suport adequat per a la seva execució.

Consecució del segell Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R).

La Comissió Europea ha adoptat la Carta europea de l’investigador i el Codi de conducta per al reclutament d’investigadors (the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers). Aquests documents són un conjunt de principis i requeriments que especifiquen el paper, les responsabilitats i els drets dels investigadors, de les entitats que els contracten i/o les institucions finançadores.

La HRS4R dóna suport a les institucions perquè implementin les polítiques i pràctiques que es recullen a la Carta i al Codi. Aquesta iniciativa farà que les institucions de recerca esdevinguin més atractives per als investigadors que estan buscant una nova posició. La UIB, amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència investigadora i situar-se en una posició competitiva de primer nivell en l’Espai Europeu d’Investigació (ERA), ha d’obtenir el reconeixement a la bona praxi en contractació d’investigadors a través del segell HRS4R.

Secció projectes Europeus.

En els darrers anys s’ha dut a terme una estratègia proactiva per a la detecció i incentivació de la participació en projectes europeus. Això ha suposat, entre altres coses, la incorporació d’una persona a l’OSR a través del programa “Empleo joven” del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

  • Pretenem continuar en la línia iniciada, reforçant-la per tal de crear una secció de projectes Europeus dins l’OSR, nucli d’una futura Oficina de projectes europeus, tal i com existeix en altres universitats, que proporcioni suport adequat a la preparació i gestió de projectes europeus.

Contribució a la creació i gestió de l’Institut de Recerca de les Illes Balears (IRIB).

Des que el nou executiu del Govern de les Illes Balears prengué possessió, la UIB ha demanat actuacions decidides i ambicioses en matèria d’impuls de la I+D+i. Una de les més rellevants és la creació d’un ens similar a ICREA o Ikerbasque, tot i proposant algunes idees. El Govern s’ha fet ressò d’aquesta petició i demana a la UIB suport i ajut en aquesta tasca.

  • Pretenem potenciar i recolzar enèrgicament aquesta iniciativa, i posar a disposició del Govern tota l’experiència i coneixement que hem capitalitzat. La creació d’aquest ens ha de permetre captar i retenir talent investigador a les Illes Balears, com ara els investigadors “Ramón y Cajal” i d’altres, que en el cas de la UIB suposarà la incorporació de PDI amb un perfil d’intensificació en recerca.