Internacionalització i mobilitat

.

Programa de futur

Internacionalització i mobilitat.

La internacionalització constitueix un eix important de conreu del talent a la UIB, alhora que és un valor universitari per a la formació i enriquiment en coneixements i convivència entre cultures que comporta. Per aquests motius, entenem que la interrelació entre internacionalització i talent és un element cohesionador d’una universitat interdisciplinar i un estímul per ensenyar i aprendre.

Durant aquests darrers quatre anys, a més de signar nous convenis de mobilitat, s’han introduït nous procediments que han facilitat la tasca dels tutors, així com també la dels alumnes a l’hora de sol·licitar les places. Així mateix, conjuntament amb l’Associació d’Estudiants de Mobilitat, ESN Balears, s’han organitzat les setmanes de benvinguda als alumnes nouvinguts, així com també als alumnes de la UIB que participen en els diversos programes de mobilitat, i s’ha millorat la informació que reben, afavorint la internacionalització de la UIB.

En aquests quatre anys, s’han anat incrementant el volum d’intercanvis internacionals dels alumnes de la UIB i dels que vénen a la UIB.

Així, el curs 2013-14 varen sortir 257 estudiants de la UIB a universitats estrangeres i, en aquest curs 2016-17, seran 256. De la mateixa manera, el curs 2013-14 varen venir a la UIB 373 estudiants estrangers i en aquest curs 2016-2017, seran 476.

En els propers quatre anys, volem:

 • Augmentar la participació de l’alumnat en els programes de mobilitat, tant dels alumnes de grau com dels alumnes de màster i doctorat.
 • Impulsar la formació lingüística de l’alumnat, tant dels que han de sortir com dels que vénen a la UIB.
 • Incidir en una major captació d’alumnes estrangers per cursar titulacions a la UIB, a través de la projecció de la nostra universitat i la seva oferta acadèmica en webs especialitzats.
 • Introduir millores en els procediments, com ara l’adopció d’un sistema que permeti la signatura electrònica del Learning agreement.
 • Potenciar el programa de Mentoring, fomentant noves actuacions amb l’ajut de l’Associació d’Estudiants de Mobilitat de la UIB.

Línies estratègiques d’internacionalització.

Volem dissenyar, amb el concurs dels centres, els instituts universitaris de recerca i la comunitat universitària en general, un pla integral d’internacionalització que abastin, entre d’altres, els aspectes següents:

 • Formació en llengües estrangeres dels estudiants i PDI de la UIB.
 • Formació en català i espanyol per estudiants i PDI estrangers que visiten la UIB.
 • Establiment de “ponts internacionals” entre la UIB i universitats de països amb què resulti d’especial interès la constitució i consolidació de relacions, amb esment especial a l’intercanvi d’estudiants i establiment de convenis Erasmus.
 • Actuacions tendents a la internacionalització en centres i instituts.
 • Suport a l’obtenció de visats i permisos de residència als estudiants i professors visitants estrangers.

Projecció internacional de la UIB.

 • Promocionar l’oferta educativa de la UIB, en webs especialitzades, especialment la de màster i doctorat, pel seu gran potencial de captació d’estudiants internacionals, però també l’oferta de grau que sigui susceptible de ser impartida en anglès o que sigui potencialment atractiva per estudiants iberoamericans.
 • Promoure la docència en anglès allà on tengui sentit fer-ho.

 Impuls de dobles titulacions i cotuteles.

Des del 2011, la UIB ha anat establint dobles titulacions de màster i doctorat, en l’actualitat n’hi ha vuit. Aquestes dobles titulacions han demostrat ser una eina potent d’internacionalització dels estudis, ben igual que les cotuteles de doctorat, que també han servit per iniciar col·laboracions en recerca.

 • Cal consolidar i impulsar aquestes dobles titulacions i cotuteles de doctorat, i estendre aquesta fórmula a aquells estudis de grau en què tengui sentit fer-ho.

Recerca.

La recerca no s’entén sense un fort component d’internacionalització. De fet, l’establiment de relacions fructíferes amb institucions d’educació superior d’altres països ha vengut en gran mesura a través de col·laboracions en matèria d’investigació i, alhora, aquestes relacions han possibilitat que la UIB ocupi en els rànquings de recerca la tercera posició entre les universitats espanyoles quant a publicacions en coautoria internacional. Es tracta de facilitar, la cooperació en recerca amb altres països.