Estudiants

.

Programa de futur

Estudiants.

Pensam, sempre ho hem fet, que els estudiants són la raó de ser de la UIB. Són els qui donen, en gran mesura, sentit a la tasca que desenvolupen el membres del PAS i del PDI. Així, consideram que la UIB ha de seguir vetllant pels estudiants des del moment previ a l’arribada a la UIB, fins a la seva posterior inserció en el món laboral, passant per l’etapa en què estan immergits en la seva formació íntegra, entenent-la no només en el sentit acadèmic, sinó també, i sobretot, com a formació en valors. Amb aquest propòsit, ens comprometem a seguir reforçant actuacions que s’han desenvolupat amb èxit durant aquests darrers quatre anys, i a introduir-ne de noves per millorar-les i potenciar-les.

Ajuts i beques.

Durant aquests darrers quatre anys, a més d’aconseguir que no s’hagin apujat els preus de matrícula, hem introduït novetats perquè els estudiants amb situacions econòmiques i socials menys afavorides puguin estudiar. En aquest sentit, hem dotat avals i altres ajuts, hem aconseguit la signatura d’un conveni amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació per la posada en marxa d’un servei d’assistència social a la Universitat, hem signat diferents convenis amb ajuntaments i hem aconseguit que els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació gaudeixin de matrícula gratuïta.

En els propers quatre anys:

 • Negociarem amb el Govern per mantenir una acurada política de taxes de matrícula.
 • Reforçarem la gestió de les convocatòries d’ajuts perquè es puguin fer extensives a altres conceptes diferents al de les matrícules.
 • Continuarem treballant amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern per potenciar el servei d’assistència social a la Universitat.
 • Seguirem col·laborant amb l’Associació Universitat Solidària Illes Balears (AUSIB).
 • Continuarem potenciant la signatura de convenis amb ajuntaments perquè aquests introdueixin ajuts i beques per als residents del seu municipi quan accedeixen a la UIB.

Així mateix, aquests quatre darrers anys, s’han introduït canvis en la normativa del programa de beques de col·laboració. Volem:

 • Ampliar els programes de beques de col·laboració als estudiants de postgrau.

Estímul del talent.

Els darrers quatre anys, s’han signat convenis amb institucions per afavorir i premiar l’esforç i l’excel·lència. Amb aquest propòsit, tenim el compromís de:

 • Negociar amb el Govern introduir beques i ajuts que premiïn l’excel·lència acadèmica i afavoreixin els programes de mobilitat.
 • Treballar amb institucions per signar convenis que premiïn l’excel·lència i l’esforç dels nostres estudiants.
 • Fomentar els programes que impulsin el talent com ara: Campus d’Estiu d’Innovació Tecnològica; esportistes d’alt nivell i alt rendiment; Estalmat; mentories als estudiants amb altes capacitats, etc.

Orientació i promoció.

Hem treballat intensament perquè la nova normativa fos la més beneficiosa per als estudiants que han d’accedir a la universitat. En els propers quatre anys:

 • Estarem atents a les novetats que puguin sorgir en el futur de l’anunciat “Pacte per a l’Educació” i mantendrem el paper actiu que ens ha caracteritzat.
 • Seguirem treballant per intensificar la comunicació amb els orientadors i amb els centres de secundària.
 • Potenciarem el Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU).
 • Es farà un esforç especial perquè tots els alumnes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera puguin conèixer la importància de seguir formant-se a la universitat i l’oferta i avantatges de estudiar a la UIB, tant al campus de Palma com a les Seus Universitàries.

Una Universitat per a tots.

Volem una universitat on tots els nostres estudiants puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats. En aquest sentit, en els propers quatre anys:

 • Es potenciarà el suport als alumnes amb necessitats especials.
 • Es consolidarà el Programa d’atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals (PACiS), creat recentment.

Tutorització i acompanyament.

En aquests darrers quatre anys, s’ha creat el programa de Mentoring per als estudiants nouvinguts a la UIB en programes de mobilitat internacional. Es considera important per al futur:

 • Seguir fomentant la formació integral dels estudiants per millorar la seva participació en programes de mobilitat (nacional i internacional) i en activitats esportives, d’idiomes, culturals i de voluntariat.

La veu de l’estudiant.

Consideram prioritari conèixer allò que pensen els nostres estudiants i fer-los partícips de les decisions que es prenen per millorar la nostra universitat. Per aquest motiu, tenim com objectius dels propers quatre anys:

 • Seguir mantenint un diàleg fluid amb el Consell d’Estudiants i les associacions i continuar creant espais de trobada amb els estudiants.
 • Potenciar la participació activa dels estudiants en les activitats culturals i de difusió, així com potenciar l’oci en el campus a través de l’esport i l’organització d’esdeveniments.
 • Seguir fomentant l’esperit d’associacionisme entre el col·lectiu d’estudiants.
 • Impulsar la participació d’associacions d’estudiants en xarxes nacionals i internacionals per fomentar la projecció internacional de la UIB.
 • Potenciar la participació activa dels estudiants en els diferents òrgans de govern de la UIB.
 • Seguir treballant perquè les associacions i òrgans estudiantils amb representació tenguin les condicions adequades per a les seves activitats.

Els titulats a la UIB.

Resulta molt important saber com ha estat l’experiència dels titulats quan estaven a la UIB. Ells ens poden ajudar a millorar-la. A més, consideram que tots els que han estat alumnes de la UIB ho seguiran essent sempre. En els propers quatre anys:

 • Potenciarem la plataforma Alumni.
 • Crearem un programa de reconeixement als titulats de la UIB que hagin destacat per la seva trajectòria professional.

Inserció professional.

Hem treballat per aconseguir una major implicació i vinculació dels nostres estudiants amb el món empresarial (empreses públiques i privades, despatxos professionals, ONG…) que facilita la seva inserció professional. Amb aquest propòsit, s’han millorat els tràmits perquè els estudiants puguin fer pràctiques externes i s’ha aconseguit incrementar considerablement el nombre de convenis de pràctiques signats amb empreses i institucions, millorant la seva qualitat. En els propers quatre anys:

 • Treballarem per millorar les pràctiques externes mitjançant un seguiment de les pràctiques extracurriculars i l’elaboració d’un programa que permeti una millor connexió entre les pràctiques curriculars i extracurriculars.
 • Introduirem la figura de l’orientador professional.
 • Desenvoluparem un programa de competències professionals per als estudiants i s’introduiran recursos útils a la web de la Universitat a l’abast dels estudiants.
 • Impulsarem la signatura de convenis amb empreses.
 • Seguirem realitzant treballs que analitzen quantitativament i qualitativament la inserció dels estudiants de la UIB.
 • Potenciarem el Fòrum de l’Ocupació.
 • Es treballarà per tenir un programa de gestió de les pràctiques externes.

Aportacions:

Volem agrair molt sincerament totes les aportacions que les i els estudiants, de manera individual o a través de les associacions, ens han fet arribar i que incorporam al nostre programa, sempre obert a la seva opinió i necessitats.

Ajuts i beques

 • Introduir més terminis al pagament de matrícula.
 • Seguir potenciant les beques i els avals perquè els estudiants puguin seguir els estudis a la UIB quan es trobin en situacions econòmiques desfavorables o sobrevingudes.
 • Ampliar el conveni amb la Conselleria d’Afers Socials perquè els alumnes en situacions socials o econòmiques desfavorables puguin comptar amb el suport d’un treballador social.
 • Negociar amb la CAIB l’ampliació de beques de residència als estudiants de la UIB.

Docència

 • Treballar amb les facultats i els departaments per assegurar que hi hagi una relació adequada entre el preu de la matrícula, atenent a l’experimentalitat, i la dotació dels recursos docents.
 • Avaluar la càrrega de treball per assignatura i altres aspectes com l’avaluació contínua, derivats del pla Bolonya, i ajudar les facultats i l’EPS perquè s’introduexin, si cal, les millores necessàries.
 • Potenciar les pràctiques externes per millorar-ne el seguiment.
 • Potenciar noves modalitat de pràctiques per a alumnes de ciències de la salut.
 • Activar com oferta docent pràctiques curriculars en estudis en què no n’hi ha.
 • Ajudar en la relació docents-estudiants i intentar donar una resposta àgil als problemes que puguin aparèixer.
 • Millorar el sistema d’enquestes d’avaluació de la tasca docent, tal i com ja s’ha començat a implementar de manera pilot a algun estudi de la UIB, i, amb els resultats de les enquestes, trobar mecanismes per reforçar l’actuació dels docents que obtenen bons resultats i corregir, conjuntament amb els equips directius dels departaments i de les facultats o centres, aquelles actuacions que no són adequades.
 • Treballar, conjuntament amb els alumnes, possibles canvis en els plans d’estudis, fomentant que, en totes les comissions de qualitat, hi hagi més representació real dels estudiants.
 • Aconseguir que el Diploma Universitari de Direcció Hotelera Internacional sigui reconegut com a títol oficial.
 • Treballar perquè els títols propis de la UIB siguin reconeguts i valorats, tant dins com fora de la nostra Comunitat.
 • Comptar amb el consens dels estudiants abans de la modificació de qualsevol estudi.

Conciliació laboral i familiar

 • Buscar mesures que ajudin a la conciliació laboral i familiar amb els estudis, millorant els itineraris no presencials (itineraris B), racionalitzant els horaris de classe, desenvolupant l’existència i l’ús de recursos tecnològics com vídeo tutorials, etc.

Mobilitat i Internacionalització

 • Treballar perquè la UIB tengui cada vegada més projecció internacional, donant suport a iniciatives com la Welcome Week i fomentant-ne de noves.
 • Millorar i fomentar la mobilitat del nostre alumnat.
 • Fomentar l’aprenentatge d’idiomes entre l’alumnat, potenciant actuacions dins l’Englishlab.
 • Donar suport a les facultats perquè organitzin activitats que donin projecció internacional com les International Weeks que ja s’han impulsat a alguna facultat.
 • Establir convenis amb ajuntaments i amb la CAIB perquè es dotin beques als estudiants UIB que participen en programes de mobilitat i d’internacionalització.
 • Potenciar les actuacions de mentoring i d’altres que es duen a terme entre el SRI i ESN, dotant-les d’un pressupost adient.

Associacions i representació estudiantil

 • Millorar les vies d’informació per a l’alumnat, en general, i especialment per als nouvinguts.
 • Potenciar el coneixement de les associacions entre elles, per crear sinergies i actuacions conjuntes.
 • Donar suport a les actuacions que realitzin les associacions universitàries en benefici de la comunitat universitària.
 • Buscar una major presència de les associacions d’estudiants dins de l’espai web de la UIB i aportar recursos perquè puguin elaborar els seus webs.
 • Introduir novetats que ajudin a garantir que els i les estudiants estiguin sempre ben representats (afavorir que associacions siguin conegudes pels equips de les facultats i de direcció dels departaments i per l’alumnat; apostar per la figura del delegat o delegada de classe; trobades d’associacions amb alumnes; detectar si el grau de representativitat dels estudiants és real i, en cas contrari, establir mecanismes de correcció per assegurar que hi hagi la representació adient).
 • Ajudar les associacions d’estudiants a buscar finançament o altres tipus d’ajut que els permetin continuar la seva formació en competències transversals, com és el cas de formació en oratòria i debat.
 • Assegurar que totes les associacions puguin comptar amb un espai adient per desenvolupar les seves tasques de representació quotidianes.
 • Oferir espais de trobada per a les actuacions que realitzin les associacions universitàries en benefici de la comunitat universitària.
 • Dotar de pressupost econòmic aquelles actuacions desenvolupades per les associacions d’estudiants que presentin projectes de caire institucional.
 • Fomentar la creació de xarxes d’associacions a nivell nacional i internacional, així com també trobades.
 • Establir trobades programades amb les associacions i representacions d’estudiants i el vicerectorat d’estudiants per poder treballar conjuntament.
 • Incrementar la partida pressupostària dels ajuts dirigits a les associacions universitàries.

Espais

 • Aconseguir espais per poder desenvolupar treballs en equip (ja està previst implementar el codi QR, cosa que facilitarà que els alumnes puguin conèixer els espais disponibles per poder treballar) .
 • Potenciar convenis amb altres institucions (ajuntaments, Consells Insulars) per aconseguir més espais on els estudiants puguin fer treballs o estudiar (biblioteques, casals de joves…), especialment en èpoques d’exàmens.
 • Seguir apostant pel campus saludable, introduint noves instal·lacions esportives a l’aire lliure.
 • Crear espais d’ombra perquè els estudiants puguin gaudir del seu temps lliure.
 • A mesura que es creïn noves associacions, es cercaran solucions perquè puguin comptar amb espais adients.

Participació en la UIB

 • Fomentar les activitats culturals i d’oci al campus i a les Seus Universitàries.
 • Estimular la participació de l’alumnat en diferents activitats dirigides cap a altres col·lectius com alumnes de primària, secundària o batxillerat.

Mobilitat cap al campus i seus// dins el campus.

 • Apostar per una millora del transport i els desplaçaments al campus i a les Seus Universitàries des de diferents indrets de les Illes: cercant convenis amb ajuntaments, creant una APP que permeti compartir mitjà de transport.

Aspectes socials

 • Vetllar per la igualtat de gènere fomentant la connexió amb la Càtedra de Gènere de la UIB.
 • Establir mecanismes per oferir una atenció adient a la diversitat LGTB.
 • Seguir apostant pel voluntariat, fent que els alumnes de la UIB s’engresquin en actuacions desenvolupades des de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.
 • Seguir treballant per al coneixement, respecte i ajut a tot tipus de diversitat (d’identitat sexual, raça, religió, etc.).
 • Fomentar les sinergies amb altres associacions i amb altres institucions per poder ajudar a desenvolupar actuacions dels i de les estudiants en benefici de la societat.
 • Potenciar actuacions de les associacions d’alumnes de la UIB interessats a desenvolupar actuacions de caire social.
 • Possibilitar i potenciar les actuacions dels col·lectius d’estudiants (i associacions universitàries) amb la comunitat universitària i institucional (col·legis professionals, com, per exemple, metges, psicòlegs, infermers, fisioterapeutes, col·legis d’enginyers, d’advocats, economistes…., o altres institucions com puguin ser els parcs tecnològics) perquè es puguin establir sinergies a l’hora de desenvolupar actuacions o projectes que contribueixin a millorar la nostra societat.