Economia

.

Programa de futur

Economia.

Ens sembla interessant reflectir la progressió de les partides pressupostàries més rellevants d’aquests quatre anys de la nostra gestió

ECONOMIA-GRAFICD’aquesta taula hem de remarcar, d’una banda, que s’ha escurçat més de la meitat la diferència entre la nominativa del Govern de la CAIB i les despeses del capítol 1, el corresponent a personal; i, d’altra banda, s’ha escurçat a quasi la meitat la diferència entre la transferència per estudiant de la UIB i la mitjana espanyola. Dues bones notícies, però insuficients, que ens empenyen a continuar demanant equilibrar aquestes partides.

  • Per això, demanarem un marc estable de finançament per a la UIB a través de la firma d’un contracte-programa amb el Govern, que garanteixi aquestes partides i, a més, permeti una planificació coordinada i conjunta entre l’administració de la Comunitat Autònoma i la Universitat en un marc plurianual. Aquest nou model es podrà estructurar entorn de tres components:
    • Finançament genèric.
    • Finançament per objectius.
    • Finançament d’infraestructures.
  • Es continuarà treballant en la implantació efectiva de la comptabilitat analítica d’acord amb els criteris del Govern. Les dades que ens aportarà aquesta comptabilitat analítica es podran tenir en compte per establir el finançament, especialment el vinculat a objectius.
  • S’impulsarà, sempre que sigui possible, l’assignació dels pressuposts als centres de cost de la Universitat segons criteris de repartiment objectius, com s’ha fet històricament amb els departaments, facultats i escoles, i, aquest any 2017, també amb el pressupost de pràctiques.
  •  Negociarem amb el Govern la dotació de les partides pressupostàries per poder fer les inversions dels projectes de la Universitat aprovats en el Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de Balears, inversions per un import de 26,5 milions d’euros que inclouen actuacions com administració electrònica, la millora d’aules de videoconferència, l’edifici de Biblioteca, l’edifici Interdepartamental, SmartUIB i la millora en instal·lacions i infraestructura científica.

El que demanam és una inversió eficient, perquè les persones que formam puguin contribuir a aconseguir alts nivells de creixement i ocupació a la nostra societat, basats en el coneixement i el diàleg intercultural.