Dos fets

.

Programa de futur

Dos fets.

Preàmbul

Des del convenciment que, en la societat actual, el coneixement és el factor de creixement més important, tant des d’un punt de vista social i cultural com des d’un punt de vista econòmic, volem bastir una universitat que dugui a terme la seva funció més característica i fonamental: la creació i la transmissió de coneixement per a la formació de les persones. En aquest context, la universitat ha de donar resposta al desafiament de ser científica, cultural, crítica, emprenedora, internacional, solidària, competitiva… Tot plegat, per fer efectiu el seu compromís amb el progrés social. I això és el que volem: que la UIB sigui una palanca de progrés per a les nostres Illes.

Fa quatre anys, presentàvem el nostre programa amb el paràgraf anterior. En aquests moments, podem dir que hem fet feina per satisfer aquest compromís, i hem assolit importants avanços que permeten albirar un millor futur de la Universitat que tots volem.

Abans d’endinsar-nos en el nou programa us volem fer avinents dos fets i algunes consideracions de caire general.

Dos fets

1) L’any 2013 vàrem assumir la gestió de la Universitat en uns moments en què estava ofegada econòmicament, però, amb la col·laboració de tots, hem aconseguit, any rere any, incrementar el finançament de la UIB per part del Govern. Així, aquest increment ha estat de:

  1. a) Un 20% en nominativa i en inversions.
  2. b) Un 24% d’inversió per alumne.

És vital que aquest creixement continuï en el futur per poder assolir dos objectius que són fonamentals per a la millora de la UIB:

a) Igualar la nominativa a la despesa en capítol 1 (el que correspon al pagament del personal).

b) Aconseguir que la inversió per estudiant almenys s’iguali a la mitjana espanyola. La inversió mitjana per estudiant a Balears és encara de 4.399€, mentre que, en el conjunt d’universitats espanyoles, és de 5.147€.

Cal també assenyalar que a dia d’avui ja s’han recuperat els 23 milions d’euros que el Govern devia a la UIB el 2013.

2) Durant el mandat que ara ha finalitzat, hem prioritzat la nostra acció de govern en les persones:

a) Pel que fa als estudiants, durant aquests quatre anys hem aconseguit no incrementar els preus de matrícula. D’altra banda, hem reduït el nombre dels    estudiants del grups grans de tots els cursos de grau (passant de 90 alumnes a 75).

b) En relació al Personal d’Administració i Serveis, hem aconseguit regularitzar les comissions de serveis i s’han fet (després de molts d’anys) promocions internes. També hem aconseguit iniciar el pagament de la carrera administrativa.

c) Pel que respecta al Personal Docent i Investigador, hem millorat les condicions laborals i econòmiques del PDI fins on ho han permès les limitacions pressupostàries i legislatives.