Docència

.

Programa de futur

Docència.

Hem creat la Facultat de Medicina a l’Hospital Universitari de Son Espases, i hem aconseguit la implantació del Grau de Medicina amb les condicions adequades que assegurin la seva qualitat, mitjançant un conveni específic per no interferir en el pressupost general de la Universitat. També hem potenciat la creació de noves dobles titulacions: Economia i Turisme, i Administració d’Empreses i Turisme.

L’excel·lència docent és una de les artèries cabdals de la universitat, una fita que s’ha d’entendre com un procés mai acabat de millora dels processos formatius. El treball coordinat entre els centres, els diferents vicerectorats i els serveis associats a la docència és la fórmula que ens ajuda a avançar cap a l’excel·lència, donant valor a les experiències innovadores i les bones pràctiques, així com també a l’ús de la tecnologia en els processos d’ensenyament i aprenentatge. En aquests quatre anys, hem treballat amb aquesta comesa desenvolupant un conjunt d’accions notables que han implicat diferents òrgans de gestió universitària.

El 2013 iniciàrem una intensa reforma del reglament acadèmic que va concloure al març de 2014 amb la seva aprovació al Consell de Govern; posteriorment, s’introduïren alguns ajustaments tenint en compte les situacions canviants de l’activitat docent. En consonància amb el nou reglament acadèmic i altres circumstàncies que formen part del dinamisme de la universitat, s’han modificat acords executius i normatius posant al dia la reglamentació que afecta els estudis de grau i, en menor mesura, els estudis de postgrau. Els futurs quatre anys:

 • Continuarem treballant en la tasca de revisió de la normativa pròpia de la UIB actualitzant-la i/o unificant-la amb una doble intenció: simplificar procediments acadèmics i alleugerir les tasques burocràtiques i administratives dels equips deganals.

Hem iniciat la revisió de les guies docents tant pel que fa a la presentació, edició i continguts, com pel que fa a l’eficàcia dels cronogrames de les assignatures. Els futurs quatre anys:

 • Desenvoluparem una proposta en la qual l’estructura de continguts i disseny faciliti al PDI l’elaboració de les guies, en un entorn d’edició que sigui amigable, sense oblidar que han d’informar adequadament els estudiants i han de reunir els requisits imprescindibles per a les properes acreditacions dels estudis.
 • Establirem les mesures més adequades per aconseguir que les guies docents s’editin en català i castellà, i que, progressivament, siguin revisades pel Servei Lingüístic.
 • Replantejarem els cronogrames per tal que s’adaptin a les necessitats dels estudis i facilitin la tasca de supervisió de les activitats programades a les assignatures per part dels caps d’estudis.

Hem promogut l’oferta d’assignatures no reglades de formació internacional i/o multicultural impartides en anglès, amb 6 crèdits ECTS, a l’hora que hem iniciat la traducció en anglès de les pàgines web dels estudis de grau i de les facultats. Els futurs quatre anys:

 • Seguirem potenciant, conjuntament amb els equips deganals i el Servei de Relacions Internacionals, la mobilitat dels estudiants entrants i sortints, oferint assignatures atractives amb un contingut més global lligat al món en el qual vivim.
 • Donarem suport a les estratègies que augmentin el grau d’internacionalització dels estudis en aquells centres on la mobilitat de l’alumnat és reduïda, i continuarem reforçant els que, per les seves singularitats, desenvolupen més accions en aquest sentit.
 • Continuarem treballant perquè la informació acadèmica dels estudis i els centres estigui present a la web en anglès.

Hem incentivat, conjuntament amb el Servei de Biblioteca i Documentació, la formació dels estudiants en competències informacionals. Els futurs quatre anys:

 • Continuarem enfortint el treball en aquestes competències, en coordinació amb els equips deganals.

Hem agilitzat el procés de reconeixement de la competència lingüística, conjuntament amb la coordinadora de l’acreditació del nivell B2 de llengua anglesa, d’acord amb el Marc Europeu Comú per a les Llengües (MECR). Els futurs quatre anys:

 • Persistirem en la millora d’aquest procediment en funció de les demandes que es produeixin en cada moment.

Hem treballat, amb els dos departaments de Pedagogia, membres de l’equip deganal de la Facultat d’Educació, professors d’altres departaments i membres de diferents direccions generals de la Conselleria d’Educació i Universitat, un pla de millora de la formació inicial dels estudis de mestre i de professorat d’educació secundària. Pels futurs quatre anys:

 • Negociarem amb la Conselleria d’Educació i Universitat un contracte-programa que doni continuïtat a la feina empresa i comprometi el Govern, la comunitat educativa i la Universitat en la millora de la formació inicial del professorat d’educació infantil, primària i secundària.

Hem engegat el programa Aprenentatge-Servei (ApSUIB), que té com a objectiu fusionar de forma efectiva els aprenentatges acadèmics amb la prestació de serveis a la comunitat. Els futurs quatre anys:

 • Donarem impuls, a través dels equips deganals, a les propostes educatives d’ApS de les diferents titulacions de grau i postgrau que combinin els processos d’aprenentatge acadèmic amb el compromís social al servei de la comunitat.

Altres fites de treball per als propers quatre anys:

 • Promourem, amb el Servei de Comunicació, Promoció i Imatge, juntament amb els Serveis de Recursos Audiovisuals i de Campus Extens, la visibilitat de les facultats, fent incidència en els seus punts forts i les bones pràctiques de docència.
 • Analitzarem les infraestructures dels espais de docència per tal d’establir, amb els equips deganals, un ordre de prioritats de les millores necessàries.
 • Dotarem les comissions de garantia de qualitat dels estudis d’eines que facilitin la seva supervisió i seguiment més enllà de les tasques burocràtiques, per tal que les seves funcions estiguin encaminades a una millora real de la docència.
 • Reconeixerem i reforçarem la feina dels caps d’estudis per donar suport a la seva càrrega de feina a causa de les tasques de gestió acadèmica.

Postgrau.

El postgrau és un aspecte clau (i diferenciador) per a la universitat. A més de donar una formació avançada, una preparació per a la investigació o per a una determinada professió, pot situar la UIB en l’àmbit nacional i, tenint en compte el nombre d’alumnes estrangers als nostres màsters i doctorats (11% i 22% respectivament el curs 2016-17), també a altres indrets del món. Alhora, el postgrau es configura com el nexe entre les missions docent i investigadora de la universitat.

Amb caràcter general i partint del que s’ha fet fins ara, cal fer un replantejament del Postgrau a la UIB, per tal de posar en valor els nostres títols de màster oficial i de doctorat. Això suposa una sèrie d’accions més concretes:

 • Crear una Comissió d’Experts de les distintes branques de coneixement per tal de fer un seguiment i millora dels estudis de màster oficials amb l’objectiu d’aconseguir un mapa de titulacions congruent amb els estudis de grau i de doctorat, i amb allò que la societat demanda. Es tracta de definir una oferta de titulacions atractiva, que suposi especialització i diferenciació respecte de l’entorn, en connexió amb les línies de recerca que se segueixen a la UIB, i que ens situï entre els millors a escala nacional. Els resultats han de ser l’incentiu dels futurs alumnes tant d’aquí com de fora.
 • Dedicar, progressivament, més recursos econòmics als estudis de màster. Idealment, i una vegada establert un mapa estable de titulacions de màster, s’hauria de poder comptar amb els recursos econòmics per impartir-les en igualtat de condicions que els estudis de grau.
 • Posar en valor, de forma progressiva i atenent les característiques de cada estudi, la dedicació que representa la direcció dels estudis oficials de màster i dels doctorats.

Hem d’acabar de consolidar l’edifici Antoni Maria Alcover com la seu física de tot el postgrau oficial de la UIB. Això comporta, entre altres:

 • Tenir molt en compte l’alt grau d’internacionalització del postgrau i proporcionar els recursos necessaris, humans i materials, per poder atendre els estudiants estrangers en les condicions idònies.
 • Mantenir i consolidar el “Programa d’Impuls i Internacionalització dels estudis de Postgrau a la UIB”, i altres ajuts que fan possible convidar professors de fora de la nostra Universitat per impartir classes, conferències i seminaris, així com dotar o millorar els recursos bibliogràfics i de material de pràctiques dels diferents màsters.
 • Continuar amb la política actual de visibilització del Postgrau de la UIB, i ampliar-la cap a l’exterior mitjançant actuacions adequades i donant continuïtat a les diferents iniciatives que s’han dut a terme des del Centre d’Estudis de Postgrau i l’Escola de Doctorat.

Títols.

En els darrers dos anys han renovat la seva acreditació tots els títols oficials de grau i màster i s’han aconseguit tres Segells de Qualitat Europeus amb el programa ACREDITA+. En els propers quatre anys:

 • Habilitarem mecanismes i procediments interns per alleugerir el treball de les Comissions de Garantia de Qualitat (CGQs) i els Equips Deganals en els processos de verificació, seguiment, modificacions i renovació de l’acreditació dels títols oficials.
 • Resoldrem totes les recomanacions fetes per les comissions de la renovació de les acreditacions des d’una vessant institucional.
 • Renovarem el Sistema Intern de Garantia de Qualitat posant èmfasi en l’avaluació de la satisfacció de l’alumnat i els ocupadors amb els títols, i en el sistema d’avaluació de l’activitat docent del professorat.
 • Renovarem l’acreditació dels títols de doctorat (RD99/2011).
 • Renovarem l’eina tecnològica de Gestió Acadèmica (AGORA) dels títols per facilitar totes les tasques administratives i de gestió acadèmica del Professorat, PAS i Estudiants.

Oficina de Suport a la Docència (OSD).

A l’actualitat, la gestió acadèmica dins la UIB s’organitza en un conjunt de serveis que essencialment estan encaminats a gestionar els tràmits administratius dels estudiants. Creiem que és molt important reforçar el servei de gestió acadèmica i, per això, crearem la Oficina de Suport a la Docència per coordinar, concentrar i facilitar totes les tasques de gestió acadèmica del professorat i el personal d’administració, mitjançant el suport centralitzat als equips de direcció acadèmica i administrativa dels centres. La OSD acordarà, definirà i coordinarà les tasques de suport als equips deganals i als equips de direcció dels departaments.

Campus Extens (UIB Virtual).

Campus Extens-UIB Virtual és una eina de suport al professor que vol emprar les TIC en la impartició de la docència. En els propers quatre anys:

 • Reforçarem el servei de suport a la docència, generació i estructuració de materials, emprant les noves tecnologies. Ho farem creant un PORTAL en obert des del qual oferirem tot tipus de reforç als professors de la UIB.
 • Promourem el desenvolupament de nous estudis en línia.
 • Fomentarem el coneixement i treball de la Unitat de Suport al Professorat de Campus Extens, amb la creació d’un grup de feinaobre dinàmica docent, amb tot un seguit de tallers de treball presencial amb professors i alumnes, per així generar sinergies que ens permetin estar totalment actualitzats entre el que impartim i els nous llenguatges que empren els estudiants.
 • Cercarem acords amb editorials educatives reconegudes per l’ANECA amb l’objectiu de generar continguts en línia que ens permetin tant millorar la nostra docència, com optar a avaluacions tal com ens demana la legislació vigent.
 • Generarem tota una col·lecció de vídeos i àudios educatius amb un suport interactiu que permeti que l’estudiant pugui interactuar amb ells, de manera que reforçarem també els continguts i la qualitat de la nostra docència.
 • Farem nous MOOCs a través de convocatòries en obert als professors de la UIB.
 • Fomentarem, així com també hi donarem suport tècnic i logístic, la creació de llocs web en obert d’assignatures per als professors que així ho desitgin.
 • Reforçarem el programa de formació en competències digitals dels professors.
 • Mitjançant la revisió del model de Campus Extens, s’equipararà el còmput d’hores docents dels estudis en línia amb el dels estudis presencials per promoure la docència semi-presencial i no-presencial.