Tothom aporta

per aconseguir

un millor

programa

de futur

per a la UIB

.

Compartim amb vosaltres les aportacions que ens vàreu fer i que incloem al nostre programa.

Docència:

 • Obrirem un període per proposar noves titulacions de grau, fomentant la definició de dobles graus.
 • Estudiarem casos singulars, com les pràctiques de camp, en l’assignació pressupostària de les pràctiques.
 • Incrementarem la promoció dels màsters entre el personal docent dels centres de primària, secundària i batxillerat de les Illes Balears.
 • Estudiarem les possibilitats de simplificació dels procediments administratius al doctorat.
 • Posarem en valor la tasca del professor i la importància de la docència. Crearem un protocol que estimuli les bones pràctiques docents.
 • Publicarem els COAs de cada curs acadèmic al portal de PDI.
 • Revisarem el sistema d’avaluació docent, millorant el sistema de recollida de informació mitjançant enquestes.
 • Reforçarem la tasca dels equips deganals.
 • Crearem un pla d’acollida per al nou professorat que s’incorpora a la UIB, amb informació sobre aspectes docents i de recerca.
 • Fomentarem i incrementarem la coordinació entre les assignatures d’un mateix curs acadèmic.
 • Donarem continuïtat a la revisió d’un nou model de Campus Extens, considerant l’evolució de l’ús de les TIC a l’educació superior i les seves implicacions metodològiques, amb una implantació gradual de la proposta elaborada.
 • Millorarem el reconeixement de la dedicació acadèmica dels directors i secretaris de les comissions acadèmiques de doctorat.
 • Farem que els aplicatius d’automatrícula de UIBdigital estiguin disponibles també en anglès.

Investigació:

 • Negociarem amb el Govern l’ampliació de les àrees prioritàries a les seves convocatòries de recerca (contractes predoctorals i postdoctorals, i, en un futur, projectes de recerca) de manera que hi tinguin cabuda totes les branques del coneixement.
 • Crearem un programa d‘estades a centres de recerca estrangers per al PDI de la UIB.
 • Donarem suport actiu a la CRUE en les seves negociacions amb ANECA per la revisió dels criteris d’acreditació als cossos docents universitaris de les diferents àrees de coneixement.
 • Millorarem el programa d’ajuts d’assistència a congressos.
 • Promourem, en el marc del programa de formació del PDI, actuacions específiques per la formació en anglès del professorat; especialment en les categories de professor ajudant i professor ajudant doctor.
 • Treballarem per dotar els serveis científico-tècnics d’una plantilla adequada i suficent de personal tècnic de suport.

Estudiants

Ajuts i beques

 • Introduir més terminis al pagament de matrícula.
 • Seguir potenciant les beques i els avals perquè els estudiants puguin seguir els estudis a la UIB quan es trobin en situacions econòmiques desfavorables o sobrevingudes.
 • Ampliar el conveni amb la Conselleria d’Afers Socials perquè els alumnes en situacions socials o econòmiques desfavorables puguin comptar amb el suport d’un treballador social.
 • Negociar amb la CAIB l’ampliació de beques de residència als estudiants de la UIB.

Docència

 • Treballar amb les facultats i els departaments per assegurar que hi hagi una relació adequada entre el preu de la matrícula, atenent a l’experimentalitat, i la dotació dels recursos docents.
 • Avaluar la càrrega de treball per assignatura i altres aspectes com l’avaluació contínua, derivats del pla Bolonya, i ajudar les facultats i l’EPS perquè s’introduexin, si cal, les millores necessàries.
 • Potenciar les pràctiques externes per millorar-ne el seguiment.
 • Potenciar noves modalitat de pràctiques per a alumnes de ciències de la salut.
 • Activar com oferta docent pràctiques curriculars en estudis en què no n’hi ha.
 • Ajudar en la relació docents-estudiants i intentar donar una resposta àgil als problemes que puguin aparèixer.
 • Millorar el sistema d’enquestes d’avaluació de la tasca docent, tal i com ja s’ha començat a implementar de manera pilot a algun estudi de la UIB, i, amb els resultats de les enquestes, trobar mecanismes per reforçar l’actuació dels docents que obtenen bons resultats i corregir, conjuntament amb els equips directius dels departaments i de les facultats o centres, aquelles actuacions que no són adequades.
 • Treballar, conjuntament amb els alumnes, possibles canvis en els plans d’estudis, fomentant que, en totes les comissions de qualitat, hi hagi més representació real dels estudiants.
 • Aconseguir que el Diploma Universitari de Direcció Hotelera Internacional sigui reconegut com a títol oficial.
 • Treballar perquè els títols propis de la UIB siguin reconeguts i valorats, tant dins com fora de la nostra Comunitat.
 • Comptar amb el consens dels estudiants abans de la modificació de qualsevol estudi.

Conciliació laboral i familiar

 • Buscar mesures que ajudin a la conciliació laboral i familiar amb els estudis, millorant els itineraris no presencials (itineraris B), racionalitzant els horaris de classe, desenvolupant l’existència i l’ús de recursos tecnològics com vídeo tutorials, etc.

Mobilitat i Internacionalització

 • Treballar perquè la UIB tengui cada vegada més projecció internacional, donant suport a iniciatives com la Welcome Week i fomentant-ne de noves.
 • Millorar i fomentar la mobilitat del nostre alumnat.
 • Fomentar l’aprenentatge d’idiomes entre l’alumnat, potenciant actuacions dins l’Englishlab.
 • Donar suport a les facultats perquè organitzin activitats que donin projecció internacional com les International Weeks que ja s’han impulsat a alguna facultat.
 • Establir convenis amb ajuntaments i amb la CAIB perquè es dotin beques als estudiants UIB que participen en programes de mobilitat i d’internacionalització.
 • Potenciar les actuacions de mentoring i d’altres que es duen a terme entre el SRI i ESN, dotant-les d’un pressupost adient.

Associacions i representació estudiantil

 • Millorar les vies d’informació per a l’alumnat, en general, i especialment per als nouvinguts.
 • Potenciar el coneixement de les associacions entre elles, per crear sinergies i actuacions conjuntes.
 • Donar suport a les actuacions que realitzin les associacions universitàries en benefici de la comunitat universitària.
 • Buscar una major presència de les associacions d’estudiants dins de l’espai web de la UIB i aportar recursos perquè puguin elaborar els seus webs.
 • Introduir novetats que ajudin a garantir que els i les estudiants estiguin sempre ben representats (afavorir que associacions siguin conegudes pels equips de les facultats i de direcció dels departaments i per l’alumnat; apostar per la figura del delegat o delegada de classe; trobades d’associacions amb alumnes; detectar si el grau de representativitat dels estudiants és real i, en cas contrari, establir mecanismes de correcció per assegurar que hi hagi la representació adient).
 • Ajudar les associacions d’estudiants a buscar finançament o altres tipus d’ajut que els permetin continuar la seva formació en competències transversals, com és el cas de formació en oratòria i debat.
 • Assegurar que totes les associacions puguin comptar amb un espai adient per desenvolupar les seves tasques de representació quotidianes.
 • Oferir espais de trobada per a les actuacions que realitzin les associacions universitàries en benefici de la comunitat universitària.
 • Dotar de pressupost econòmic aquelles actuacions desenvolupades per les associacions d’estudiants que presentin projectes de caire institucional.
 • Fomentar la creació de xarxes d’associacions a nivell nacional i internacional, així com també trobades.
 • Establir trobades programades amb les associacions i representacions d’estudiants i el vicerectorat d’estudiants per poder treballar conjuntament.
 • Incrementar la partida pressupostària dels ajuts dirigits a les associacions universitàries.

Espais

 • Aconseguir espais per poder desenvolupar treballs en equip (ja està previst implementar el codi QR, cosa que facilitarà que els alumnes puguin conèixer els espais disponibles per poder treballar) .
 • Potenciar convenis amb altres institucions (ajuntaments, Consells Insulars) per aconseguir més espais on els estudiants puguin fer treballs o estudiar (biblioteques, casals de joves…), especialment en èpoques d’exàmens.
 • Seguir apostant pel campus saludable, introduint noves instal·lacions esportives a l’aire lliure.
 • Crear espais d’ombra perquè els estudiants puguin gaudir del seu temps lliure.
 • A mesura que es creïn noves associacions, es cercaran solucions perquè puguin comptar amb espais adients.

Participació en la UIB

 • Fomentar les activitats culturals i d’oci al campus i a les Seus Universitàries.
 • Estimular la participació de l’alumnat en diferents activitats dirigides cap a altres col·lectius com alumnes de primària, secundària o batxillerat.

Mobilitat cap al campus i seus// dins el campus.

 • Apostar per una millora del transport i els desplaçaments al campus i a les Seus Universitàries des de diferents indrets de les Illes: cercant convenis amb ajuntaments, creant una APP que permeti compartir mitjà de transport.

Aspectes socials

 • Vetllar per la igualtat de gènere fomentant la connexió amb la Càtedra de Gènere de la UIB.
 • Establir mecanismes per oferir una atenció adient a la diversitat LGTB.
 • Seguir apostant pel voluntariat, fent que els alumnes de la UIB s’engresquin en actuacions desenvolupades des de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.
 • Seguir treballant per al coneixement, respecte i ajut a tot tipus de diversitat (d’identitat sexual, raça, religió, etc.).
 • Fomentar les sinergies amb altres associacions i amb altres institucions per poder ajudar a desenvolupar actuacions dels i de les estudiants en benefici de la societat.
 • Potenciar actuacions de les associacions d’alumnes de la UIB interessats a desenvolupar actuacions de caire social.
 • Possibilitar i potenciar les actuacions dels col·lectius d’estudiants (i associacions universitàries) amb la comunitat universitària i institucional (col·legis professionals, com, per exemple, metges, psicòlegs, infermers, fisioterapeutes, col·legis d’enginyers, d’advocats, economistes…., o altres institucions com puguin ser els parcs tecnològics) perquè es puguin establir sinergies a l’hora de desenvolupar actuacions o projectes que contribueixin a millorar la nostra societat.

Personal d’Administració i Serveis

 • Estam oberts a millorar la flexibilitat horària per tal de poder conciliar vida familiar i laboral. En particular, flexibilitzarem la rigidesa del còmput dels fitxatges.
 • Hem de seguir avançant en el suport a la docència, la recerca i la projecció universitària, però sense perdre de vista que les tasques administratives i les persones que realitzen aquestes funcions depenen jeràrquicament dels responsables del serveis i dels administradors de centres.

Personal Docent i Investigador:

 • Realitzarem reunions anuals “d’ofici” amb tots els departaments.
 • Revisarem els criteris per a la contractació de personal docent i investigador.
 • Negociarem amb el Govern el pagament dels triennis als professors ajudants i ajudants doctors.

Projecció Cultural i Universitat Oberta:

 • Negociarem amb el Govern el finançament de les Càtedres Ramon Llull, Alcover-Moll-Villangómez, i Joan Ramis i Ramis.

Campus Saludable i Sostenible:

 • Adaptarem el model de comissió d’ambientalització de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos a altres edificis, per tal de elaborar un pla integral de sostenibilitat de la UIB.